Stresle Baş Etme Stratejilerinin Öznel İyi Oluş İle İlişkisini Yordamak Üzerine Derleme


Özet Görüntüleme: 50 / PDF İndirme: 24

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11613570

Anahtar Kelimeler:

Stres, Stresle Baş Etme Teknikleri, Öznel İyi Oluş

Özet

Günlük yaşamımızda her alanda karşımıza çıkan stres, bireylerin tehdit ya da olası bir zorlukla karşılaştığında gösterdiği içe dönük bir tepkidir. Stres üzerine birçok çalışma yapılmış olsa da hala kesin tanımlama yapılmadığı görülmektedir. Stres, bireyin ruhsal ve fiziksel olarak sınırlarını zorlayan ve tehdit eden psikolojik bir bozukluktur. Stres, algılandığı şekliyle bireye etki eden bir durum karşısında organizmanın bedensel ve ruhsal olarak tehdit edilmesi sonucu ortaya çıkan bir bozukluktur. Stresle baş edebilmek için bazı tekniklerinkullanılması stresin etkisini azaltmakta önemli bir faktördür. Bireylerin sağlığı ve yaşam doyumunun arttırılması için stres ve bu stresle edebilme alan yazında önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikoloji alanında 19.yy’da genel olarak olumsuz duygular üzerine araştırmalar yapılmış olup olumlu duygular üzerine yoğunlaşılmadığı görülmektedir. Bu bağlamda öznel iyi oluşun stres yönetiminde bireyin daha sağlıklı olabilmesi için önemli bir konu olduğu görülmektedir. Stres yönetimi, durum yönetme ve organizmanın daha mutlu, sağlıklı, verimli ve kaliteli hayat sürebilmesinde yardımcı olan tekniklerden oluşmaktadır. Öznel iyi oluşun bireylerin hayatı bilişsel ve duygusal olarak öznel değerlendirebilmesi olarak tanımlandırılmaktadır. Yüksek düzeyde öznel iyi oluşa sahip bireylerin, stres yönetiminde, problem çözme becerilerini yeterli kullanabildikleri, özgeci davranışlar sergiledikleri ve strese karşı direnme gücünün daha fazla olduğu görülmektedir.

Referanslar

Akçakaya ÖR, Erden ÇS. Stres ve stresle baş etmede psikiyatrik yaklaşım. Turkısh Family Physıcıan [Internet]. 2014 [cited 2018 May 24]; 5(2): 18-25. Available from: http://turkishfamily physician.com/ wp-content/uploads/2016/08/C5-S2-stresle-bas etmede-psikiyatrikyaklasim.pdf.

Akdeniz V. Otojenik eğitim ve otojenik eğitim teknikleri. Kent Kültürü ve Yönetimi Dergisi: Kent Akademisi: Gündem Başlıkları [Internet]. 2010 [cited 2018 May 24]; 3(4). Available from: http://www.kentakademisi.com/otojenik-egitim-nedir/10426/.

Balaban, J. (2000). Temel eğitimde öğretmenlerin stres kaynakları ve başa çıkma teknikleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 188-195.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Nefes ve Gevşeme Egzersizleri [Internet]. Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı Projesi, Kitapçık No: 10. [cited 2018 May 23] Available from: http://img.eba.gov.tr/275/6f7/97e/86d/a63/0c4/b0a/b15/205/999/ae3 /15e/622/d24/026/2756f797e86da630c4b0ab15205999ae315e622d2 4026.pdf?name=NEFES%20ve%20GEV%C5%9EEME%20EGZE RS%C4%B0ZLER%C4%B0.pdf

Çevik, H., Özcan, Ö., & Munusturlar, S. (2018). Boş zaman yoluyla stresle baş etme inancı ölçeği ve boş zaman yoluyla stresle baş etme strateji ölçeği’nin faktör yapısının Türkiye örneklemine yönelik sınanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 36-50.

DeFrank, R. S., ve Ivancevich, J. M. (1998). Stress on the job: An executive update. The Academy of Management Executive, 12(3), 55-66.

Demir, V. (2014). Bilinçli farkındalık temelli hazırlanan eğitim programının bireylerin depresyon ve stres düzeyleri üzerine etkisi (Master’s thesis, İstanbul -Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Doğaner, S. (2017). Düzenli egzersiz programının bireylerin stres, mutluluk ve serbest zaman doyum düzeylerine etkisi.

Durna U. Stres, A ve B Tipi Kişilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi Derg [Internet]. 2004 [cited 2018 May 23];11(1):191–206. Available from: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yonveek/article/view/5000069087.

Durna, U. (2010). Üniversite öğrencilerinin stres düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 319-343.

Eryilmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975-989.

Essex, E. L., Seltzer, M. M., ve Krauss, M. W. (1999). Differences in coping effectiveness and well-being among aging mothers and fathers of adults with mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 104(6), 545-563.

Folkman, S. (1984). Personal control and stress and coping processes: A Theoritical analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 839-859.

Gökler, R. (2012). Modern Çağın Hastalığı; Stres Ve Etklileri/The Disease of Modern Era: Stress and its effects. Journal of History culture and art research, 1(3), 154-168.

Kaya, Ö. S., & Demir, E. (2017). Kendini toparlama gücü ve stresle başa çıkma stratejilerinin mutluluk düzeyini yordama gücü. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 18-33.

Lee, G. R., Seccombe, K., ve Shehan, C. L. (1991). Marital status and personal happiness: An analysis of trend data. Journal of Marriage and the Family, 839-844.

Lee, W. L. (1999). The relationships between stress appraisal, coping behavior, and subject well-being in Chinese elderly with a diagnosis of congestive heart failure. Unpublished doctoral dissertation, University of Maryland, Baltimore.

Özbay, Y., Palancı, M., Kandemir, M., ve Çakır, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının duygusal düzenleme, mizah, sosyal öz-yeterlik ve başa çıkma davranışları ile yordanması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 325-345.

Özcan Ö, Çelik GG. Bilişsel davranışçı terapi. Türkiye Klinikleri J. Child Psychiatry- Special Topics [Internet]. 2017 [cited 2018 May 23]; 3(2): 115-120. Available from: http://psikiyatridizini.net/ viewarticle.aspx?articleid=26355.

Parker H. Management of stress. In: Parker H., editor. Stress management. First Ed. Delhi: Global Media,; 2007. p. 1-30.

Piotrowski NA, Holar DW. Stress [Internet]. Magill’s Medical Guide (Online Edition); 2013 [cited 2018 May 23]. Available from:

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=bd19ba2c2 09d423194f86522435b87df%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc 9dHImc2l0ZT1lZHMtbGlQ%3d%3d#AN89093561&db=ers.

Seligman, M. E. (2004). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Simon and Schuster.

Soysal A. İş yaşamında stres. Çimento İşveren Dergisi [Internet]. 2009 [cited 2018 May 23]:17-40. Available from:

Yasemin, Ö., & Karabulut, A. B. (2018). Günlük yaşam ve stres yönetimi. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 48-56.

Yıldırım, İ. (1991). Stres ve stresle başa çıkmada gevşeme teknikleri. Hacettepee Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(6).

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

EROĞLU, Y., & KARAAZİZ, M. (2024). Stresle Baş Etme Stratejilerinin Öznel İyi Oluş İle İlişkisini Yordamak Üzerine Derleme. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1347–1361. https://doi.org/10.5281/zenodo.11613570

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>