Küreselleşmenin Kültüre Etkileri


Özet Görüntüleme: 158 / PDF İndirme: 62

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10852685

Anahtar Kelimeler:

Küreselleşme, Kültür, Homojenleşme, Kutuplaşma, Hibritleşme

Özet

Günümüzün en önemli olgularından biri olarak isimlendirilen küreselleşme, insanlık tarihinin eski çağlarına, insanların bulundukları alandan ayrılıp farklı kültürlerle etkileşime girdikleri ilk edimlere kadar dayanmaktadır. Bu özelliğiyle uygarlık tarihinin her anında izlerine rastlanan kavram, iletişim ve teknolojideki gelişmelerle örülü 20. yüzyılın, siyasi, sosyal ve ekonomik düzeyde oldukça hızlı değişim yaşanan yıllarında, dünyayı dönüştüren bir güç olarak ortadadır. Ulus devlet kavramının sorgulandığı, ulus-ötesi örgütlenmelerin etkin hale geldiği, gelişen teknoloji ile zaman ve mekân algısında değişimlerin yaşandığı günümüzde, küreselleşmenin etkisi dikkat çekici bir boyuttadır. Siyasetten ekonomiye toplumların her alanında dönüşüme yol açmış olan küreselleşme, kültür üzerinde de etkili olmuştur. Kapitalist sistemin ağırlığının arttığı, kültür ürünlerinin dolaşımının hızlandığı evrensel kültür içinde yerel kültürlerde değişime uğramıştır. Kültürlerin diğer kültürlerle karşılaşması sonucu yaşananlar küreselleşmenin kültürel sonuçları üzerine çeşitli tezlerle dile getirilmiştir. Küreselleşmenin dünya kültürlerini bütünleştireceğini savunan homojenleşme tezi, sürece olumsuz yaklaşan ve yerel kültürlerin özgünlüklerini muhafaza etmek adına kültürlerin karşı karşıya geleceğini söyleyen kutuplaşma tezi ve iki görüşü ortak bir noktada buluşturan, melez bir bütünlük oluşacağını öngören hibritleşme tezi küreselleşmenin kültürel etkilerine karşı bakış açılarını yansıtmaktadır.

Referanslar

BALAY, R. (2004), Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, s. 61-82.

BOZKURT, V. (1996), Enformasyon Toplumu ve Türkiye, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

ÇARIKÇIL, E. (1998), Son Yüzyılda Dünya Ekonomisi ve Türk Dünyası, Milli Kültürler ve Küreselleşme, Konya.

ÇELİK, C. (2005), Uluslararası Reklamcılıkta Kültürün Etkileri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü.

ÇETİN, B.N. (2008), Küreselleşme Olgusunun Farklı Boyutlarıyla Toplumsal Yansıması: Küreselleşme Karşıtı Hareketler (Türkiye Örneği), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Elazığ.

Devlet Planlama Teşkilatı Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yayın No: 2544 ÖİK 560, Ankara, s.56.

ERCAN, M. (2010), Küreselleşme ve Türkiye’ye Etkileri, Ankara: Nobel Yayınları.

ERDOĞAN, İ. (2001), Popüler Kültürde Gasp ve Popülerin Gayrimeşruluğu, Doğu-Batı, (Sayı:15), s. 69

GÜVENÇ, B. (2003), İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi.

GÜVENÇ, B. (1985), Kültür Konusu ve Sorunlarımız, İstanbul: Remzi Kitabevi.

İÇLİ, G. (2001), Küreselleşme ve Kültür, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, 25 (2), 163-172, Sivas.

KOÇDEMİR, K. (1999), Küreselleşme ve Türk Kültürü, Kök Araştırmalar Dergisi, l, l. Ankara.

KOÇDEMİR, K. (2002), Küreselleşme; Koordinatları Okumak, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

McLUHAN, M. (2017), Gutenberg Galaksisi, ( G. Ç. Güven, Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

ODABAŞI, Y. , BARIŞ G. (2002), Tüketici Davranışı, İstanbul: MediaCat Kitapları, 2. Baskı,

OSKAY, Ü. (1974), Kültürün Özelikleri ve İçerikleri, A.Ü.S.B.F. Yıllığı, (s. 281), Ankara.

ÖZÇETİN, B. (2018), Kitle İletişim Kuramları, İstanbul: İletişim Yayınları.

ÖZKUL, O. (2008), Kültür ve Küreselleşme “Kültür Sosyolojisine Giriş”, İstanbul: Açılım Kitap.

SOROS, G. (2003), Küreselleşme Üzerine, (M. Keçik, Çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

TALAS M., KAYA, Y. (2007), Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları, TÜBAR, Ankara.

THOMPSON, J. B. (2008), Medya ve Modernite, (S. Öztürk, Çev.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

TOPÇU, F. (2017), Kültürel Küreselleşme ve Televizyon, (Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.

ULUÇ, G. (2008), Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı, İstanbul: Anahtar Yayınlar Kitapevi.

YAMAN, H. 2017), Küreselleşme ve Medya İlişkisi: Yerel Yayıncılık Modelleri ve Türkiye Örneği. (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

YILDIZ, S. (2006), Kültürün Küreselleşmesi ve Toplumsal Boyutta Medya Etkinliğine Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23(2), 33-44.

YILMAZ, A. (2004), İkinci Küreselleşme Dalgası; Kavram Süreç ve Sorunlar, Ankara: Vadi Yayınları.

TALAS M., K, Y. (2007) , Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları. TÜBAR.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

UĞUR, U., & UĞUR, İlkay. (2023). Küreselleşmenin Kültüre Etkileri. PEARSON JOURNAL, 8(27), 1157–1171. https://doi.org/10.5281/zenodo.10852685