Bilimsel Çalışma Perspektifinden “Karma Yöntem Araştırmaları”


Özet Görüntüleme: 235 / PDF İndirme: 131

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10829512

Anahtar Kelimeler:

Bilimsel Araştırma, Karma Yöntem, Pragmatizm, Paradigma, Nicel-Nitel Yaklaşım

Özet

Bilimsel bilgiye ulaşma yolu olarak bilimsel araştırmalar, farklı felsefi varsayımlara dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Bilimsel araştırmaların temellerini teşkil eden nicel ve nitel yöntemler, pozitivist ve yorumlayıcı paradigmanın bakış açılarına göre şekillenmiştir. Günümüzde nicel ya da nitel araştırmalar yerine bir üçüncü yol olarak tercih edilen, pragmatizme dayalı karma yöntem araştırmaları, bilimsel bilgiye ulaşmanın farklı bir yolu olarak kabul görmektedir. Karma yöntem, farklı araştırma desenlerinin kullanılması ile nicel ve nitel araştırma yöntemlerini bütünleştirmiştir. Bu yolla olay ve olguların çok boyutlu olarak ele alınmasını sağlayan karma yöntem araştırmaları, araştırma sorularının daha kapsamlı bir biçimde cevaplanmasını sağlamıştır.  Araştırma dahilinde, karma yöntemi bütünlüklü olarak ele almak adına, yöntemin işlevleri, nicel ve nitel yöntemlerden farklı özellikleri ile ortaya koyulmuştur. Ayrıca karma yöntem araştırma desenleri betimlenerek, nicel ve nitel yöntemleri bir araya getirmenin sağladığı olanaklar açıklanmıştır. Araştırma sonucunda, karma yöntemin nicel ve nitel yöntemleri bir araya getirmesinin araştırma verilerini zenginleştirdiği, araştırma problemlerini çözmede alternatif yollar geliştirmeye imkân sağladığı tespit edilmiştir. Karma yöntem araştırma desenlerinin zaman ve paradigma odaklı ayrımlarla biçimlendirilmesi, araştırmacıya çalışma sürecini planlamada özgürlük sağlamış; nicel ve nitel araştırma bulgularının birbirini tamamlamasıyla kapsamlı sonuçların elde edilebileceği belirtilmiştir.

Referanslar

Akarçay Ulutaş, D. ve Ustabaşı Gündüz, D. (2018). Karma Araştırma Tasarımı. Ş. Aslan (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 439-452). Konya: Eğitim Yayınevi.

Akarsu, B. ve Akarsu, B. (2019). Bilimsel Araştırma Tasarımı. İstanbul: Cinius Yayınları.

Aslan, Ş. ve Güzel, Ş. (2018). Araştırma Yöntemlerine Giriş. Ş. Aslan (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 33-45). Konya: Eğitim Yayınevi.

Aslan, Ş. ve Uyar, S. (2018). Akademik Yazım. Ş. Aslan (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 489-507). Konya: Eğitim Yayınevi.

Bryman, A. (2006). Integrating Quantitative and Qualitative Research: How is It Done? Qualitative Research, 6 (1): 97-113.

Chandler, D. ve Munday, R. (2018). Medya ve İletişim Sözlüğü. (B. Taşdemir, Çev.) İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2017). Araştırma Deseni. (S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.

Creswell, J.W. ve Plano Clark, V.L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). Sage Publications.

Denzin, N. ve Lincoln, Y. (2000). Handbook of Qualitative Research. London: Sage Publication Inc.

Doyle, L., Brady A.M. ve Byrne G. (2009). An Overview of Mixed Methods Research. Journal of Research in Nursing. 14(2): 175-185. doi:10.1177/1744987108093962

Dunning, H., Williams, A., Abonyi, S. ve Crooks, V. (2008). A Mixed Method Approach to Quality of Life Research: A Case Study Approach. Social Indicators Research, 85, 145-158.

Greene, J.C., Caracelli, V.J. ve Graham, W. F. (1989). Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Designs. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11(3): 255-274. https://doi.org/10.2307/1163620

Jick, T.D. (1979). Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. Administrative Science Quarterly, 24: 602-611.

Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J. ve Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2): 112-133. https://doi.org/10.1177/1558689806298224

Johnson, R.B. ve Onwuegbuzie, A.J. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33: 14-26. http://dx.doi.org/10.3102/0013189X033007014

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Östlund, U., Kidd, L., Wengström, Y. Ve Rowa-Dewar, N. (2011). Combining Qualitative and Quantitative Research within Mixed Method Research Designs: A Methodological Review. International Journal of Nursing Studies, 48(3): 369-383. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.10.005

Plano Clark, V.L. ve Ivankova, N.V. (2016). Mixed Methods Research. A Guide to the Field. Sage Publications.

Punch, K. F. (2020). Sosyal Araştırmalara Giriş. Nicel ve Nitel Yaklaşımlar (D. Bayrak, H.B. Arslan, Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Robson, C. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması. (Ş. Çınkır ve N. Demirkasımoğlu, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F.G. (2019). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şimşek, A. (2015). Alanyazın Taraması. A. Şimşek (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 52-79). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Şimşek, A. (2015). Araştırma Modelleri. A. Şimşek (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 80-106). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (1998). Mixed Methodology: Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Tashakkori, A. ve Creswell, J. W. (2007). The New Era of Mixed Methods. Journal of Mixed Methods Research, 1, 3–7.

Teddlie, C. ve Tashakkori, A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences. Los Angeles: Sage.

Terrell, S. (2012). Mixed-Methods Research Methodologies. The Qualitative Report, 17(1): 254-280. http://www.nova.edu/ssss/QR/QR17-1/terrell.pdf

Türkoğlu, O. ve Gökçe, O. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi. İstanbul: Çizgi Kitabevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

UĞUR, U., & UĞUR, İlkay. (2023). Bilimsel Çalışma Perspektifinden “Karma Yöntem Araştırmaları”. PEARSON JOURNAL, 8(27), 1139–1156. https://doi.org/10.5281/zenodo.10829512