Zygmunt Bauman’ın Düşünce Dünyasında Sosyolojik Bir Olgu Olarak Öteki


Özet Görüntüleme: 46 / PDF İndirme: 23

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11528649

Anahtar Kelimeler:

Zygmunt Bauman, Öteki, Aylak, Holocaust

Özet

Polonyalı Yahudi kökenli bir sosyolog olan Zygmunt Bauman Nazizm’le yüzleşmiş, ona maruz kalmıştır. Buna bağlı olarak modernite üzerine eleştirel düşünceler geliştirmiştir. Bu fikirleri modernite ve postmodernite arasında karşılaştırmalar içermektedir. Bu karşılaştırmalar temel olarak ötekinin modern ve postmodern durum içerisinde nasıl konumlandığına dair sorgulamalar ve tespitlerden oluşmaktadır. Bu çalışmada, Zygmunt Bauman’ın öteki hakkındaki fikirlerinin bir derlemesi yapılmıştır. Henüz devam eden ancak aynı zamanda Bauman’ın deyimi ile akışkanlaşmış modernite ve modernitenin düzen ve ayrıksılardan kurtulma temelli yaklaşımının reddiyesinden doğan boşluğun postmodernite tarafından doldurulması bu çalışmada öteki figürü etrafında ele alınmıştır. Her iki durum içinde ötekinin toplumsal alanda nasıl konumlandığı, nasıl algılandığı ve neye karşı dost neye karşı düşman olduğu Bauman’ın eserlerinde ortaya koyduğu düşünceler temelinde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Sosyal bilimlerin temel araştırma nesnelerinden birisi olan öteki kavramı, Bauman’ın sosyolojik değerlendirmelerinde edilgen ve dönüştürülmesi gereken olarak değil, benin ona alan açması için ona dair bir benzeşim kurması olarak ortaya çıkar. Bu modernitenin yok edici ve aynılaştırıcı etkisinden sıyrılmanın hem bir yolu hem de etik olarak karşımıza çıkar. Bu noktada Bauman modernite eleştirisi yaparken, günümüze kadar ulaşan düşüncelerinin hala geçerli olduğu da bu çalışmada tartışılmaktadır.

Referanslar

Bauman, Z. (1997), Modernite ve Holocaust, Çev.: S. Sertabiboğlu, İstanbul: Versus Yayınları.

Bauman, Z. (1998), Postmodern Etik, Çev.: Alev Türker, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (1999), Sosyolojik Düşünmek, Çev.: A. Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Bauman, Z. (2000), Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, Çev.: İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2001), Parçalanmış Hayat, Çev.: İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2003), Modernlik ve Müphemlik, Çev.: İsmail Türkmen, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2006), Küreselleşme- Toplumsal Sonuçları, Çev.: Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2011), Postmodern Etik, Çev.: A. Türker, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2015), Sosyolojik Düşünmek, Çev.: A. Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bulaç, A. (1995), “Ötekinin Kimliği ve İmajı”, Birikim, Mart-Nisan, Sayı: 71-72, 76-80.

Çapar, M. (2006), Türkiye’de Eğitim ve Öteki Türkler, İstanbul: Özgür Üniversite Yayınları.

Erkul, A. (2003), “Eşitsizliğin Diğer Adı ‘Öteki’ Konusunda Tartışmalar”, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 297- 316.

Güngörmüş Erdem, N. (2004), “Sevim Burak: Birey ve Karanlığı”, Adam Öykü Dergisi, Sayı 55, 12-19.

Keyman F., Mutman M., Yeğenoğlu M. (1996), Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark, İstanbul: İletişim Yayınları.

Khare, R. S. (1992), “The Others Double-The Anthropologist’s Bracketed Self: Notes on Cultural Representation and Privilieged Discourse”, New Uterary History, 1-23.

Kristeva, J. (1991), Strangers To Ourselves, Trans. by.Leon S. Roudiez, New York: Colombia University Press.

Levi-Strauss, C. (1997), Irk, Tarih ve Kültür, Çev: H. Bayrı, İstanbul: Metis Yayınları.

Malek, A. A. (1963), “Orientalism in Crisis”, Diogenes, Vol:11, Issue: 44, 103-140.

Onur, F. H. (2003), “Öteki Sorunsalının “Alterite” Kavramı Çerçevesinde Yeniden Okunması Üzerine Bir Deneme”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, 255-277.

Özçalık, S. (2008), “Öteki Kimdir?”, 18. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, 4-7 Eylül 2008.

Schanapper, D. (2005), Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki, Çev.: A. Sönmezay, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Simmel, G. (2009), Bireysellik ve Kültür, Çev.: T. Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.

Sönmez Selçuk, S. (2011), Küresel Dönüşümün Kimlik Boyutu: “Öteki”nin İnşası, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Subaşı, N. (2003), Öteki Türkiye'de Din ve Modernleşme, İstanbul: Vadi Yayınları.

Şimşek, M. E. (2014), Moderniteden Postmoderniteye Uzanan Bir Köprü: Zygmunt Bauman, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Temizkan, Ö. (2011), Öteki Tartışmaları Çerçevesinde Zygmunt Bauman’ın Öteki Yaklaşımı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Yalazı, E. (2020), “Panhellenizmin Kölelik Boyutu”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 289-327

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

TEMİZKAN, Ömer. (2024). Zygmunt Bauman’ın Düşünce Dünyasında Sosyolojik Bir Olgu Olarak Öteki. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1182–1195. https://doi.org/10.5281/zenodo.11528649