Ergoterapi İle Prematüre Doğum Geçmişine Sahip Çocukların Ayrılık Kaygısı Ve Duyusal Profilleri İlişkisi


Özet Görüntüleme: 238 / PDF İndirme: 107

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10702684

Anahtar Kelimeler:

Ergoterapi, Prematüre, Ayrılık Kaygısı, Duyusal Profil

Özet

Bu çalışma, ergoterapi ile prematüre doğum geçmişine sahip çocukların ayrılık kaygısı ve duyusal profilleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya 5-7 yaş arasındaki 45 prematüre ve 45 term doğan çocuk olmak üzere toplam 90 çocuğun ebeveynleri dahil edilmiştir. Prematüre doğan çocukların bulunduğu grup "araştırma grubu" olarak belirlenmiş, term dönemde doğan çocukların bulunduğu grup ise "kontrol grubu" olarak tanımlanmıştır. Veri toplama araçları olarak Sosyodemografik Bilgi Formu, Dunn Duyu Profili Bakım Veren Anketi, Ayrılık Kaygısı Ölçeği ve KIDSCREEN Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, duyu profili kayıt düzeyleri ile terk edilme korkusu ve ayrılık kaygısı ölçek düzeyleri arasında yönlü orta dereceli ilişkiler olduğunu göstermektedir. Yalnız kalma korkusu, terk edilme korkusu ve ayrılık kaygısı ölçek düzeyleri arasında negatif yönlü orta dereceli ilişkiler saptanmıştır. Hassasiyet ile yalnız kalma korkusu, terk edilme korkusu ve ayrılık kaygısı ölçek düzeyleri arasında negatif yönlü orta dereceli ilişkiler bulunmuştur. Kaçınma ile yalnız kalma korkusu, terk edilme korkusu ve ayrılık kaygısı ölçek düzeyleri arasında negatif yönlü orta dereceli ilişkiler tespit edilmiştir. Sonuçlar, prematüre bebeklerin duyusal işleme becerileri ile ayrılık kaygısı düzeyleri arasında negatif yönlü ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Duyusal işleme becerileri arttıkça yalnız kalma korkusu, terk edilme korkusu ve ayrılık kaygısı azalmaktadır. Bu bağlamda, prematüre bebeklere sahip ailelere, duyusal işleme becerilerini geliştirmenin yanı sıra ayrılık kaygısıyla başa çıkma konusunda eğitim verilmesi önemlidir. Ailelere, bebekleriyle sağlıklı bir bağ kurma ve bu süreci destekleme konusunda pratik bilgiler sunulabilir; ayrıca ihtiyaç duyan aileler danışmanlık hizmetlerine yönlendirilebilir.

Referanslar

Akbaş, M., Akça, E., Şenoğlu, A., & Sürücü, Ş. (2019). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan anne babaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 28(2), 87-97.

Akgeyik, T. (2015). Doğum sırasının başarıya etkisi: Kamu çalışanları örneklemi üzerine bir araştırma. Journal of the Faculty of Economics/Iktisat Fakültesi Mecmuasi, 65(2).

Akman, Y. (1987). Anaokulu çocuklarında görülen ayrılık kaygısının giderilmesine farklı oyun tekniklerinin etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Asqarova, S., & Arslan, U. (2022). Occupational therapy intervention on mental health in the COVID-19 pandemic: telerehabilitation. Journal of Medical Topics and Updates, 1(2), 81-84.

Asqarova, S., & Fatma, Ö. (2021). Ergoterapıde interdısıplıner yaklaşım III. Ergoterapı öğrencı kongresı konuşmaları kıtabı. Üsküdar üniversitesi yayınları – 50.

Asqarova, S., & Fatma, Ö. (2021). V. Özel öğrenme güçlüğüne multıdısıplıner yaklaşım sempozyumu konuşmaları kıtabı. Üsküdar Üniversitesi Yayınları – 51.

Asqarova, S., & Ari, M. (2023). Bölüm 2 sezaryenle doğan çocukların gelişiminde duyusal fonksiyona ergoterapi etkisi. ISBN • 978-625-6399-89-1

Asqarova, S., & Üstünkaya, M. (2023). Şizofreni hastası bireylerde yaşanan bilişsel gerilemenin giderilmesine ve işlevselliğin arttırılmasına ergoterapi perspektifinden bakış. Artuklu IJ Health Sci. 2023;3(1):82-87.

Asqarova, S., & Yılmaz, S. (2023). 4-6 Yaş çocuklarında ergoterapi müdahalelerin sosyal uyum ve davranış becerileri üzerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ergoterapi Anabilim Dalı, İstanbul

Asqarova, S., & Zengin, T. T. (2022). Ekran maruziyeti bulunan çocuklarda ergoterapinin duyusal etkileri. Pearson Journal, 7(19), 140–145. https://doi.org/10.46872/pj.543

Asqarova, S., Çelik, A.R., & Tutkun-İnal, A. (2021). Üniversite öğrencilerinin eş seçim tutumlarında değer yönelimlerinin etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches ISSN:2528-9527 E-ISSN: 2528-9535.

Avşar, H. (2017). Çocuk yoğun bakım ünitesinde hipomagnezemi: etyoloji, risk faktörleri, sıklığı ve mortalite ilişkisi (Tıpta uzmanlık tezi). Gaziantep Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.

Bee, H., & Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi. Çev.: Gündüz, O., Kaknüs, İstanbul.

Bhutta, A. T., Cleves, M. A., Casey, P. H., Cradock, M. M., & Anand, K. J. (2002). Cognitive and behavioral outcomes of school-aged children who were born preterm: a meta-analysis. Jama, 288(6), 728-737.

Blencowe, H., Cousens, S., Chou, D., Oestergaard, M., Say, L., & Moller, A. B. (2013). Born too soon: the global epidemiology of 15 million preterm births. Reproductive health, 10, 1-14.

Bostancı, M. S., Albayrak, M., & Özden, S. (2014). Epidemiology and risk factors for preterm birth. Turk Clin J Gynecol Obst-Special Topics, 7(1), 5-10.

Cabral, T. I., da Silva, L. G. P., Tudella, E., & Martinez, C. M. S. (2015). Motor development and sensory processing: a comparative study between preterm and term infants. Res Dev Disabil, 36, 102-107. doi: 10.1016/j.ridd.2014.09.018

Case-Smith, J., Butcher, L., & Reed, D. (1998). Parents’ report of sensory responsiveness and temperament in preterm infants. Am J Occup Ther, 52(7), 547-555. doi: 10.5014/ajot.52.7.547

Dunn, W. (1999). Sensory profile. Psychological Corporation.

Eisen, A., Sussman, J., Schmidt, T., Hausler, L. A., & Hashim, R. (2011). Handbook of Child and Adolescent Anxiety Disorders (E. Storch & D. McKay, Eds.). Springer.

Fearon, R. P., & Belsky, J. (2011). Infant-mother attachment and the growth of externalizing problems across the primary-school years. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(7), 782-791.

Karadış, K.C. (2018). Preterm doğum öyküsü olan (35. gestasyonel hafta ve altı) çocuk ve ergenlerin yürütücü işlevlerinin değerlendirilmesi (Tıpta Uzmanlık Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.

Kaya, M. (2022). İstanbul aydın üniversitesi lisansüstü eğitim enstitüsü temel eğitime devam eden çocukların ayrılık kaygıları ile annelerinin ayrılık kaygıları ve bağlanma biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.

Kayihan, H., Akel, B. S., Salar, S., Huri, M., Karahan, S., Turker, D., & Korkem, D. (2015). Development of a turkish version of the sensory profile: Translation, cross-cultural adaptation, and psychometric validation. Perceptual and Motor Skills, 120(3), 971–986. https://doi.org/10.2466/08.27.PMS.120v17x8

Kenner, C., & McGrath, J. (2004). Developmental care of newborns & infants: A guide for health professionals. Michigan: Mosby.

Kılıç, F. Z., Çoban, Y., Davutoğlu, M., & Dalkıran, T. (2016). Çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen hastaların geriye dönük analizi ve mortaliteyi etkileyen faktörlerin incelenmesi. J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 3(140-5).

Kiserud, T., Piaggio, G., Carroli, G., Widmer, M., & Carvalho, J. (2017). Correction: The World Health Organization Fetal Growth Charts: A Multinational Longitudinal Study of Ultrasound Biometric Measurements and Estimated Fetal Weight. PLOS Medicine, 18(1), e1003526.

Kramer, M. S., Liu, S., Luo, Z., Yuan, H., Platt, R. W., & Joseph, K. S. 2002). Fetal and ınfant health study group of the canadian perinatal surveillance system. Analysis of perinatal mortality and its components: Time for a change? American Journal of Epidemiology, 156(6), 493–497.

Ment, L.R., Vohr, B., Allan, W., Katz, K.H., Schneider, K.C., Westerveld, M., & Makuch, R.W. (2003). Change in cognitive function over time in very low-birth-weight infants. Jama, 289(6), 705-711.

Murray, L., & Cooper, P. J. (1997). Postpartum depression and child development. Guilford Press.

Neri, E., Genova, F., Monti, F., Trombini, E., Biasini, A., Stella, M., & Agostini, F. (2020). Developmental dimensions in preterm ınfants during the 1st year of life: the ınfluence of severity of prematurity and maternal generalized anxiety. Frontiers in Psychology, 11:455.

Ohl, A., Butler, C., Carney, C., Jarmel, E., Palmieri, M., Pottheiser, D., & Smith, T. (2012). Test-retest reliability of the sensory profile caregiver questionnaire. American Journal of Occupational Therapy, 66(4), 483–487. https://doi.org/10.5014/ajot.2012.003517

Okumuş, N. (2012). Prematüre ve sorunlarına genel bakış. In N. Okumuş (Ed.), Hayata Prematüre Başlayanlar (pp. 13- 19). Ankara: Aysun Yayıncılık.

Özdemir, H., & Yurdakul, E. (2005). Bebeklik ve erken çocukluk döneminde uyaran eksikliği. İçinde: Gelişimsel pediatri, Ed: İ. Öztürk Ertem. Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı, Ankara. 195-210.

Özyazıcı, K., Boğa Baran, E., Alagöz, N., Varlıklıöz, K., Arslan, Z., Akto, S., & Sağlam, M. (2021). Duyuların gelişimi ve duyu bütünleme. Gelişim ve Psikoloji Dergisi 2(4):209-226.

Pekcici, E. B. B., Kaya, A. Ş., Sucaklı, İ. A., & Yakut, H. İ. (2016). Prematüre bebeklerin ev ortamlarındaki uyaranların değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 10(2), 77-83.

Pulat-Demir, H., Bayram, H.M., & Akgöz, H.F. (2020). Term ve preterm doğan bebekler ile annelerinin antropometrik ölçümlerinin karşılaştırılması. IGUSABDER, 10, 19-33.

Ravens-Sieberer, U., Auquier, P., & Erhart, M. (2007). The KIDSCREEN-27 quality of life measure for children and adolescents: psychometric results from a cross-cultural survey in 13 European countries. Qual Life Res ;16:1347–56. doi:10.1007/s11136-007-9240-2

Romero, R., Dey, S. K., & Fisher, S. J. (2014). Preterm labor: one syndrome, many causes. Science, 345(6198), 760-765.

Romero, R., Yeo, L., Chaemsaithong, P., Chaiworapongsa, T., & Hassan, S. S. (2014). Progesterone to prevent spontaneous preterm birth. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine, 19, 15-26.

Saigal, S., Hoult, L. A., Streiner, D. L., Stoskopf, B. L., & Rosenbaum, P. L. (2000). School difficulties at adolescence in a regional cohort of children who were extremely low birth weight. Pediatrics, 105(2), 325-331.

Smith, G. C., Gutovich, J., Smyser, C., Pineda, R., Newnham, C., & Tjoeng, T. H. (2011). Neonatal intensive care unit stress is associated with brain development in preterm infants. Ann Neurol, 70(4), 541-549. doi: 10.1002/ana.22545

Spear, M. L., Leef, K., Epps, S., & Locke, R. (2002). Family Reactions During Infants’ Hospitalization in The Neonatal Intensive Care unit. American Journal of Perinatology, 19, 205-213.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (2018). Sağlık istatistikleri yıllığı. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Retrieved from the Web April 11, 2022. https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/36134/0/siy2018trpdf.p df

Taylor, H. G., Klein, N., Minich, N. M., & Hack, M. (2000). Middle-school-age outcomes in children with very low birthweight. Child Development, 71(6), 1495-1511.

Teze, S., & Arslan, E. (2016). Ayrılık kaygısı değerlendirme ölçeği-çocuk/ebeveyn formu geçerlik ve güvenirlik. The Journal of Academic Social Science Studies, 7(Number: 48), 331–331. https://doi.org/10.9761/jasss3481

Tikanmäki, M., Kaseva, N., Tammelin, T., Sipola-Leppänen, M., Matinolli, H.M., & Eriksson, J. G. (2017). Leisure time physical activity in young adults born preterm. J Pediatr, 189, 135-142. e132. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.06.068

Voit, F. A. C., Kajantie, E., Lemola, S., Räikkönen, K., Wolke, D., & Schnitzlein, D. D. (2022). Maternal mental health and adverse birth outcomes. PLOS One.

World Health Organization (WHO). (2012). Born too soon: The global action report on preterm birth. Geneva: World Health Organization. Retrieved from the Web April 11, 2022. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44864/9 789241503433_eng.pdf?sequence=1

Yavaş, S. P., & Baysan, C. (2021). Preterm labor conditions of women with high-risk pregnancy and related factors: a retrospective cohort study. Journal of Medical Faculty of Istanbul University, 84(1), 1-7.

Yeğin, L. N., Sancak, Y., Aşut, Ç., & Gizem, Z. (2017). Çocuk yoğun bakım ünitesine yatan hastaların değerlendirilmesi. Evaluation of the patients admitted to the pediatric ıntensive care unit. Güncel Pediatri, 15(2), 1-10.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

KABACA, H., & ASQAROVA, S. (2024). Ergoterapi İle Prematüre Doğum Geçmişine Sahip Çocukların Ayrılık Kaygısı Ve Duyusal Profilleri İlişkisi. PEARSON JOURNAL, 8(27), 955–975. https://doi.org/10.5281/zenodo.10702684