COVİD-19 Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Eğitimde Okul Müdürlerinin Vizyoner Liderlik Yeterliliklerinin Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri Nelerdir?


Özet Görüntüleme: 99 / PDF İndirme: 42

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10731659

Anahtar Kelimeler:

Covid-19 Pandemi, Uzaktan Eğitim, Vizyoner Liderlik

Özet

Yapılmış olan bu çalışmanın amacı covid-19 pandemi sürecinde gerçekleşmiş olan uzaktan eğitim sürecinde okul müdürlerinin vizyoner liderlik yeterliliklerinin katkısına yönelik öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın verilerini toplamak için öğretmenlere araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan 5’li likert tipinde ölçek uygulanmış ve toplanan veriler istatistiksel paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Frekans, yüzde, ortalama gibi tanımlamalara, t-testine ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre öğretmenlerin genel olarak büyük bir kısmı okul müdürlerinin covid-19 pandemi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde vizyoner yeterliklerini yüksek düzeyde bulmuş ve katılıyorum düzeyinde yanıtlamışlardır. Aynı zamanda öğretmenlerin cinsiyet ve eğitim durumu değişkenleri ile görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken yaş ve mesleki kıdem değişkenleri ile görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.

Referanslar

Aksu, A. (2009). Kriz yönetimi ve vizyoner liderlik. Journal of Yaşar University, 4(15), 2435- 2450.

Babil, F. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine sahip olmaları ile öğretmenlerin örgütsel adanmaları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Başaran, M. E. (2016). Okul müdürlerinin vizyoner liderlik yeterliliklerine ilişkin müdür ve öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Buck, C. A. (2004). A Case Study of Elementary School Principles’ Perspectives on Organizational Vision (Doctorate Thesis). Roosevelt University at Chicago, İllinois.

Bush, T. (2007). Educational leadership and management: Theory, policy and practice. South African Journal of Education, 27(3), 391-406.

Celep, C. (2003). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayınları.

Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (çev. S.

B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

Çelik, V. (1997). Eğitim yönetiminde vizyoner liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(12), 465-474.

Eranıl, A. K. (2014). Mesleki ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin vizyoner liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Erçetin, Ş. (2000). Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayınları.

Gökçe, F. (2019). Ortaöğretim kurumlarındaki okul müdürlerinin vizyoner liderlik davranışları ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik davranışları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Gül, R. (2019). Vizyoner liderlik davranışlarının algılanan kurum kimliği üzerine etkileri.

Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kalyoncu, K. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin vizyoner liderlik özelliklerine sahip olma yeterlilikleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karamahmutoğlu, A. (2014). İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin liderlik davranışlarının öğretmenlerin mesleki gelişimine katkısı (Yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyla Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kılınç, T. D. (2013). Sınıf öğretmenlerinin okul yöneticilerinin dönüşümcü ve etkileşimci liderlik stilleri ve kendi örgütsel bağlılıklarını algılamaları ile okul yöneticilerinin sınıf öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarını algılamaları arasındaki ilişki (Mersin ili Tarsus ilçesi örneği) (Yüksek lisans tezi). Mersin:Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Koçel,T.(2001). İşletme Yöneticiliği Yönetim ve Organizasyon Organizasyonlarda Davranış Klasik Modern Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.

Koçel, T. (2003). İşletme yöneticiliği. 9. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

Koçman, E. A. (2005). İlköğretim okulu müdürlerinin vizyoner liderlik davranışları ve okul kültürü. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kuyulu, İ. (2019). Spor liselerinde görev yapan yöneticilerin vizyoner liderliklerinin öğretmenlerin motivasyonuna ve örgütsel bağlılık düzeylerine etkisinin incelenmesi. Doktota Tezi. Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Mohtsham, S. M. (2007). Vision and visionary leadership, an ıslamic perspective.

International Review of Business Research Papers, 3(2), 248-277.

Özdilek, K. (2019). Öğretmen algılarına göre vizyoner liderlik ile yetenek yönetimi arasındaki ilişkide pozitif psikolojik sermayenin aracılık rolü. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Öztürk, E. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan okul yöneticilerinin vizyoner liderlik özelliklerine sahip olmaları ve okul iklimi arasındaki ilişki (Edirne ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Powe, K. (1992). Visionary leadership and the waves of the future. Updating School Board Policies, 23(8), 1-3.

Senge, P. (1996). Beşinci Disiplin (Çev: Ayşegül İldeniz ve Ahmet Doğukan), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Şentürk, Y. (2019). Vizyoner liderlik davranışlarının çalışanların motivasyonuna etkilerine yönelik bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Stam, D. A., Van Knippenberg, D., ve Wisse, B. (2010). The role of regulatory fit in visionary leadership. Journal of Organizational Behavior, 31(4), 499-518.

Tanrıbil, S. (2015). Vizyoner liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılık ve adalet algılarına etkisi: Erzurum ili bankacılık sektöründe yapılan bir araştırma(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Taylor, C., J. Cornelius, C., ve Colvin, K. (2014). Visionary leadership and its relationship to organizational effectiveness. Leadership & Organization Development Journal, 35(6), 566-583.

Tekin, Y., ve Ehtiyar, R. (2011). Başarının temel aktörleri: vizyoner liderler. Journal of Yaşar University, 24(6), 4007-4023.

Yeyrek, M. (2018). Geleneksel yönetim ve vizyoner liderlik davranışlarının, çalışanların performansına etkilerine yönelik bir araştırma. Doktora Tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yielder, J., ve Codling, A. (2004). Management and leadership in the contemporary university. Journal of Higher Education Policy and Management, 26(3), 315-328.

Werner, İ. (1993). Liderlik ve Yönetim. İstanbul: Rota Yayın Yapım.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

AYKAR, O. K. (2024). COVİD-19 Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Eğitimde Okul Müdürlerinin Vizyoner Liderlik Yeterliliklerinin Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri Nelerdir?. PEARSON JOURNAL, 8(27), 1010–1031. https://doi.org/10.5281/zenodo.10731659