Kişiler, Kültürlerarası İletişim Perspektifinden Dijital Aktivizm ve Göç


Özet Görüntüleme: 274 / PDF İndirme: 82

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8364922

Anahtar Kelimeler:

Kültürlerarası İletişim, Kişilerarası İletişim, Dijital Aktivizm, Göç

Özet

Bu çalışmada kişiler ve kültürlerarası iletişim açısından dijital aktivizm ve göç olgularının araştırılması amaçlanmıştır. İletişim, dijital aktivizm ve göç olguları, modern sosyolojik kuramlardan işlevcilik yaklaşımının ilke ve esaslarına göre değerlendirilmiştir. İşlevselcilik yaklaşımı, toplumsal yapının işleyişini bir bütün olarak gören, her bir toplumsal yapıyı sistemin bir parçası olarak nitelendiren yaklaşımdır. Dijital aktivizm, toplumsal hareketlerde geleneksel yöntemlere ek olarak, dijital ağların kullanılmasıdır. Göç olgusu ise politik, sosyal veya ekonomik nedenlerle kişi veya toplulukların mevcut yaşam alanlarını bırakarak, bulundukları yerden başka bir yere taşınma eylemidir. Birey veya toplulukların birlikte hareket ettiği göç ve dijital aktivist eylemlerin ortak noktasında kişilerin etkilediği ve etkilendiği (toplumsal) süreçler ve yapılar söz konusudur. Bu noktada hem sistemin yapısı hem de eylemlerin nedensellik ilişkileri açısından, kişiler-kültürlerarası faaliyetler oldukça önemlidir. Bu bağlamda göç ve dijital aktivizm olguları iletişimin kişiler ve kültürlerarası boyutları ile işlevselcilik yaklaşımı doğrultusunda incelenmiştir. Araştırmanın multidisipliner muhtevası nedeniyle iletişim, sosyoloji ve antropoloji gibi alanlarda literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.

Referanslar

Aksoy, Z. (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. (5) 20, 292-303.

Aydemir, A. (2020). Toplumsal Hareketler ve Sosyal Medya. Kriter, İstanbul.

“Social Movement Theories”, http://stmarys.ca/~evanderveen/wvdv/social_ change/social_movement_theories.htm. Erişim Tarihi: 13.03.2023.

Barnes, S. B. (2008). Understanding Social Media From the Media Ecological Perspective. In E. Konijn, S. Utz, M. Tanis, & S. B. Barnes (Eds.), Mediated interpersonal communication. (pp. 14-33). New York: Routledge.

Cammaerts, B. (2007). Activism and Media (Editörler), Bart Cammaerts ve Nico Carpentier. Reclaiming The Media, Intellect Ltd., p: 217-224.

Coşkun Tuna, P. & Türkölmez, O. (2023). Yeni Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm. Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, 4 (2), 211-240.

Cusumano, M. A. (2011). Technology Strategy and Management Platform Wars Come to Social Media, Communications of The ACM, 54 (4), p.31-33.

Çakır, H. (2015). Disiplinler Arası Etkileşim Bağlamında Çağdaş Siyaset Teorisindeki Al ternatif Yeni Toplumsal Hareket Açıklamalarının Sosyolojik Analizi (Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Dahlberg-Grundberg, M. (2016). Digital Media and the Transnationalization of Protests. Sweden: Print and Media.

Demiroğlu, E. (2014). Yeni toplumsal hareketler: Bir literatür taraması. Siyasal Bilimler Dergisi, 2(1), 133-144.

Elden, M. Ve Özen O. Ö. (2015). Reklamda Görsel Tasarım: Yaratıcılık ve Sanat, Say Yayınları, İstanbul.

Garip, S. (2021). Demografik Özelliklerin Aktivist Kimlik ve Aktivizme Bağlılık Düzeyine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nicel Bir Araştırma. Yeni Düşünceler, 15, 4-19.

Garip, S. (2022). Dijital Aktivizm ve Sosyal Medya Aktivizm Kavramlarını Ayırmak: Kuramsal Bir Değerlendirme. Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, 6 (14), 81-89.

Görkem, Ş. Y. (2016). Dijital Aktivizm: Kapsam, Sınırlılar ve Ölçümleme. Nuray Yılmaz Sert (Ed.). Aktivizm: Toplumsal Değişimin Yeni Yüzü. Değişim Yayınları, İstanbul.

Gürüz, D., ve Temel-Eğinli, A. (2011). Kişilerarası iletişim. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Hall, E.T., Hall, M.R. (1990). Understanding Cultural Differences, USA: Intercultural Press, Inc

İçli, G. (2015). Yeni Toplumsal Hareket Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish Studies- International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish, 10(4), 414-432.

Jackson, J. A. (1986), Migration, Logman, New York. Jansen, C. J. (1970), “Migration: A Social Problem”, Readings in the Sociology of Migration, Pergamon Press, New York.

Jansen, F. (2010). Digital Activism in the Middle East: Mapping Issue Networks in Egypt, Iran, Syria and Tunisia, Knowledge Management for Development Journal, 6 (1), p. 37-52.

Karatzogianni, A. (2015). Firebrand Waves of Digital Activism 1994-2014. New York: Palgrave Macmillan.

Kartarı, A. (2001). Farklılıklarla Yaşamak: Kültürlerarası İletişim, Ankara: Ürün Yayınları.

Konijn, E. A., Utz, S., Tanis, M., & Barnes, S. B. (2008). How technology affects human interaction. In E.A. Konijn, S. Utz, M. Tanis & S.B. Barnes (Eds.). Mediated interpersonal communication (pp. 3-13). New York: Routledge.

Markoff, J. (1996). Waves of Democracy, Social Movements and Political Change. Thousand Oaks, Calif: Pine Grove.

Merton, R. (1945), Sociolocigial Theory. American Journal of Sociology. 50(6): 462-473.

Ritzer, G. (2013). Sosyoloji Kuramları. (Çev., H.Hülür). Ankara: DeKi Basım Yayın.

Tani, E. (2019). Ağ Toplumunda Sokak Aktivizminden Dijital Aktivizme Geçiş. Harun Boztepe Taşkıran & Murat Mengü (Eds.), Dijital Aktivizm Üzerine (s.1-33). İstanbul: Der Yayınları.

Tursi, A. (2017). Net-Activism And Redefining Democracy. Francesco Antonelli (Ed.), Net-activism (s.23-30). Roma: Roma TrE Press.

Uçkan, Ö. (2012). Sokak+(dijital) İletişim= Aktivizm. Politus Dergisi, 4, 39-45.

Wallace, R. A., & Wolf, A. (2004). Çağdaş sosyoloji kuramları. Çev. Leyla Elburuz & Rami Ayas. Punto Yayınları, İzmir.

Wallace, R. A., & Wolf, A. (2004). Çağdaş sosyoloji kuramları. Çev. Leyla Elburuz & Rami Ayas. İzmir: Punto Yay.

Whelan, J. Online Activism: Insighta to Guide Social Movement Electronic Communication, http://thechangeagency.org, Erişim Tarihi:19.02.2023.

Yıldırım, G. (2019). Aktivizm, medya ve yeni medya. Harun Boztepe Taşkıran & Murat Mengü (Eds.), Dijital aktivizm üzerine (s.63-103). İstanbul: Der Yayınları

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

ERGÜL GÜVENDİ, N. (2023). Kişiler, Kültürlerarası İletişim Perspektifinden Dijital Aktivizm ve Göç. PEARSON JOURNAL, 8(25), 618–624. https://doi.org/10.5281/zenodo.8364922

Sayı

Bölüm

Makaleler