Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarı Not Ortalamalarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 250 / PDF İndirme: 100

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8362138

Anahtar Kelimeler:

Ortaokul, Matematik Başarı, Anne-Baba Eğitim Düzeyi, Aylık Gelir Düzeyi

Özet

Bu çalışma ortaokul son sınıf öğrencilerinin matematik başarı düzeylerini bazı değişkenler açısından anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile elde edilmiştir. Bu formda, öğrencilerin cinsiyeti, anne-baba eğitim düzeyi, öğrencinin birinci döneme ait matematik dersi başarı not ortalaması ve ailenin aylık gelir düzeyi gibi sorular yer almıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılarak 2021- 2022 eğitim-öğretim yılının güz döneminde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Bitlis ili Tatvan ilçesininde bulunan ortaokulların son sınıflarında okuyan toplam 201 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, SPSS paket programından yararlanarak bilgisayara aktarılmış, frekans ve yüzde değerleri bulunmuştur. Verilerin analizi t-testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile yapılmıştır. Analiz sonucunda; öğrencilerin matematik dersi başarı not ortalamalrı cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olmadığıi, ancak anne-baba eğitim düzeyi ve ailenin aylık gelir durumuna göre ise anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgulara dayanarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Referanslar

Abacı-Çaylı, Ç. (2015). Merkezi sistem ortak sınavlarının farklı değişkenler açısından irdelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Alami, M. (2016). Causes of Poor Academic Performance among Omani Students. International Journal of Social Science Research, 4(1), 126. https://doi.org/10.5296/ijssr.v4i1.8948

Anamuah-Mensah, J. (2006). Teacher education in Ghana: Theory and practice. In K. T. Raheem P. Kupari, & J. Lasonen (Eds.), Educational issues for sustainable development in Africa (pp. 28-40). Jyväskylä, Finland: Institute for Educational Research.

Anıl, D. (2009). Türkiye’nin PISA 2006 fen bilimleri başarısını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir.

Anıl, D. ve Özer, Y. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi, Hacettepe üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 313-324.

Arı, A. (2007). Öğrencilerin okul başarıları etkileyen çeşitli faktörlerin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 176, 169-179.

Aslan, G. (2017). Determinants of student successes in transition from basic education to secondary education (TEOG) examination: An analysis related to non-school variables, Education and Science, 42(190), 211-236.

Attwood, T. (2014). Why are Some Students so Poor at Maths?

Bars, M.(2012). İlköğretim II. kademe matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır.

Bozkurt, S.(2012). İlköğretim ikinci Kademe Örencilerinde Sınav Kaygısı, Matematik Kaygısı, Genel Başarı ve Matematik Başarısı Arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş. ve Denizkulu, D. (2002). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği ile sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Kuram ve Uygulamada Eğilim Yönetimi, 8(2), 187-204.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Cockroft. W. H. (1982). Mathematics Counts, Report of the Committee of Inguiry Into the Teaching of Mathematics in Schools. London: Her Majesty’s Stationery Office.

Davis, H. ve Carr, M. (2002). Gender differences in mathematics strategy use the influence of temperament, Learning and Individual Differences, 13, 83-95.

DeCaro, M.S, Rotar,K. E, Kendra, M.S ve Sian L. Beilock, S.L.(2010). Diagnosing and alleviating the impact of performance pressure on mathematical problem solving. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63(8): 1619-1630.

Duckvvorth, A. L. & Seligman, M. E. (2006). Self-discipline gives giriş the edge: Gender in selfdiscipline, grades, and achievement test scores. Journal o f Educational Psyclıology, 98(1), 198-208.

Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler: Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 217-230.

Duru, A. & Savaş, E. (2005). Matematik Öğretiminde Cinsiyet Farklılığı. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1) , 35-46.

Ellez, M.A. (2004). Etkin öğrenme, stratejisi kullanımı, matematik başarısı güdü ve cinsiyet ilişkileri, Dokuz Eylul üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.

Gherasim, L.R., Butnaru, S., Mairean, C. (2012). Classroom environment, achievement goals and maths performance: gender differences. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Alexandru Ioan Cuza University, Iaşi, Romania

Georgiou, S.N, Stavrinides, P.ve Kalavana, T. (2007). Is Victor Better than Victoria at Maths?. Educational Psychology in Practice, Vol. 23, No. 4, December 2007, pp. 329–342.

Hall, W., Davis, N., Bolen, L. and Chia, R. (1999). Gender and racial differences in mathematical performance. The Journal of Social Psychology, 139(6), 677-689.

Hiebert, J., & Carpenter, T. P. (1992). Learning and teaching with understanding. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 65- 97). New York: Mcmillan.

Huyut, T. M., Keskin, S. (2017). Matematik başarısına etki eden faktörlerin ; Çevresel faktörlerin çok uyum analizi ile belirlenmesi, Türkiye teknoloji ve Uygulamalı Bilimler dergisi, 1(2), 48-59.

Ilukena, A.M. (2011). Importance of Mathematics and its impact on Vision 2030. New Era, June 20. Retrieved from: http://uwumukiza.over-blog.com/article importance of mathematics and its impact on Vision 2030.

İpek, C. (2011). Velilerin okul tutumu ve eğitime katılım düzeyleri ile aileye bağlı bazı faktörlerin ilköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınavları (SBS) üzerindeki etkisi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(2), 69-79.

Jameel, H. T., & Ali, H. H. (2016). Causes of Poor Performance in Mathematics from Teachers, Parents and Student’s Perspective. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), 15(1), 122–136. Retrieved from http://asrjetsjournal.org

Kahveci, S. S. (2009). Ortaöğretim kurumlarına geçiş sürecinde uygulanan sınavların ailelere maliyetinin ailelerin toplam eğitim harcamaları içindeki payı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.

Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri( 2. Baskı), Ankara: Asil yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Kalender, G. (2007). Genel liselerin ÖSS alt sınır başarısını belirlemede etkili olabilecek bazı aile-okul ve öğrenci yeterliliklerinin incelenmesi (Gaziantep örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Keskin, G. ve Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik başarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 4-18.

Kılıç, S., Çene, E., Demir, İ., 2012. Türkiye’deki matematik başarısının öğrenme stratejileri açısından 8 ülkeyle karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory and Practice, 12 (4), 2585-2598.

Koç, M., Avşaroğlu, S. ve Sezer, A. (2004). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılan ile problem alanları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 483-498.

Mateya, M., Utete, C., & Ilukena, A. (2016). Factors that cause poor performance in mathematics at National School Secondary Certificate level compared to Junior Secondary Certificate level in four selected schools in the two Kavango Educational regions. In Journal for Studies in Humanities and Social Sciences.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara https://odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018).Liselere Geçiş Sistemi(LGS) merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin performansı. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu. Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf

Michael, I. (2015). Factors Leading To Poor Performance in Mathematics. Open University of Tanzania, 88.

Metin, M. (2013). Öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurların farklı değişkenler açısından incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 67-83.

Ngware, W., Ciera, J., Abuya, A., Oketch, M. ve Mutisya, M. (2012). What explains gender gaps in maths achievement in primary schools in Kenya?. London Review of Education Vol. 10, No. 1, March 2012, 55–73.

Ötken, Ş., ve Anıl, D. (2016). İlköğretim 7. Sınıf başarısını yordayan değişkenlerin belirlenmesi, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 481), 1-15.

Özgen, K. ve Bindak, R. (2011). Lise öğrencilerinin matematik okuryazarlığına yönelik öz- yeterlik inançlarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 1073-1089.

PISA, (2015). MEB uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2015 ulusal raporu. http://pisa.meb.gov.tr/

PISA, (2018). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisi, http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2014/11/PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf

Polat Unutkan, Ö. (2007). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ; 32, 243-254.

Pomerantz, E. M., Altermatt, E. R. ve Saxon, J. L. (2002). Making the grade bul feeling distressed: gender differences in academic performance and intemal distress. Journal o f Educatıonal Psychology, 94(2), 396-404. http://www.researchgate.net/publication

Sadi, Ö., Uyar, M. ve Yalçın, H. (2014). Lise öğrencilerinin biyoloji dersi başarılarında, cinsiyet, sınıf düzeyi ve aile yapısının rolü. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 138-151.

Sapancı, A. (2005). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin duyuşsal özelliklerinin matematik dersindeki öğrenme düzeyi ile ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Syazana Awaludin, I., Ab Razak, R., Azliana Aridi, N., & Selamat, Z. (2015). Causes of Low Mathematics Achievements in a Private University. Journal of Computer Science & Computational Mathematics, 5(2), 21–26. https://doi.org/10.20967/jcscm.2015.02.001

TIMSS (2011). TIMSS 2011 international database. TIMSS and PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, Chestnut Hill, MA and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), IEA Secretariat,Amsterdam, the Netherlands. http://timss.bc.edu/timss2011/international-database.html

TIMSS, (2015). Uluslararası matematik ve fen eğitimleri araştırması TIMSS 2015 ön raporu

http://timss.meb.gov.tr/

Türkan, A., Uner, S. ve Alci, B. (2015). 2012 PİSA matematik testi puanlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi, Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 358- 372.

Umameh, M. A. (2011). A Survey of Factors Responsible for Students’ Poor Performance in Mathematics in Senior SecondarySchool Certificate Examination (SSCE) in Idah Local Government Area of Kogi State, Nigeria. Reteieved on 4th November, 2014.

Undheim, J.O., Nordvik, H. (2006). Socio-economic Factors and Sex Differences in an Egalitarian Educational System: academic achievement in 16-year-old Norwegian students. Department of Psychology, University of Trondheim, AVH N-7055 Dragvoll, Norway.

Üredi, I. ve Üredi, L, (2005). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Aralık 2005, ss. 250-260.

Yang, Y. (2003). Dimensions of Socio-economic Status and their Relationship to Mathematics and Science Achievement at Individual and Collective Levels. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 47, No. 1, 2003

Yenilmez, K., Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri, Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

TAŞDEMİR, C. (2023). Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarı Not Ortalamalarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi . PEARSON JOURNAL, 8(25), 466–480. https://doi.org/10.5281/zenodo.8362138

Sayı

Bölüm

Makaleler