ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 291 / PDF İndirme: 84

Yazarlar

  • Gözde Sezen GÜLTEKİN Sakarya Üniversitesi
  • Fatma Betül YAZAR Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

DOI:

https://doi.org/10.46872/pj.227

Anahtar Kelimeler:

Yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu öğrenme eğilimi, öğretmenler

Özet

Topluma yön veren kişiler olarak düşünüldüğünde öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine sahip olmaları önemlidir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini incelemektir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim- öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler oluştururken, basit tesadüfi örnekleme yoluyla belirlenen 124 öğretmen oluşturmaktadır. Nicel yaklaşımı esas alan bu çalışma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Coskun Diker (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” ile elde edilmiştir. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin güdülenme, sebat, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu olmak üzere dört alt boyuttan oluştuğu saptanmıştır. 27 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı ise .89 olarak bulunmuştur. Veriler cinsiyet, yaş,öğrenim düzeyi ve kıdem bazında incelenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 18. Paket programı kullanılmıştır. Ancak araştırma sonunda Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği’nde tüm alt boyutlarda öğretmenlerin anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2021-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLTEKİN, G. S., & YAZAR, F. B. (2021). ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ. PEARSON JOURNAL, 6(11), 98–106. https://doi.org/10.46872/pj.227

Sayı

Bölüm

Makaleler